Algemene Voorwaarden

Welkom bij Guapa by BQ. Op al onze transacties via het Internet zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u als trouwe klant en is het voor ons dan ook van het grootste belang dat uw rechten nageleefd worden en dat u als klant vertrouwen in ons kunt krijgen en behouden.

Guapa by BQ behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder deze laatste aanspraak kan maken op vergoeding. De klant zal bij gevolg zelf dienen na te gaan of er geen veranderingen zijn tussengekomen.

Alle artikelen die door ‘ Guapa by BQ.nl’ worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. Alle artikelen zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en inclusief verzendkosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De afbeeldingen en beschrijvingen zijn zo weergegeven dat zij een reëel beeld vormen van het door u aan te schaffen product.

Al de artikelen op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. ‘ Guapa by BQ.nl’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een artikel.

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde artikel is voor ‘Guapa by BQ.nl’. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product over op u, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ‘ Guapa by BQ.nl’ kunnen worden uitgesloten.

Guapa by BQ.nl’ is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële schade en/of andere schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou lijden naar aanleiding van o.a. het transport, de levering, het depot, het plaatsen, het gebruiken of de werking van de geleverde artikelen.

De leveringstermijn van het artikel bedraagt 1 tot 5 werkdagen indien voorradig. Wanneer de maximale leveringstermijn, om welke reden dan ook, door ‘Guapa by BQ.nl’ overschreden wordt, zal zij u hiervan onmiddellijk (telefoon, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met ‘Guapa by BQ.nl’ te ontbinden, door dit schriftelijk via e-mail of brief aan ‘Guapa by BQ.nl’ te melden.

‘Guapa by BQ.nl’ behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan van ‘Guapa by BQ.nl’ of de leverancier van het artikel) is beschadigd. Ook slecht verpakte retour zendingen vallen hieronder.

Gelet op haar hoedanigheid als tussenpersoon, beperkt ‘ Guapa by BQ.nl’ haar garantie voor de geleverde goederen tot de door de leverancier toegekende garantie. Hierbij leveren de leveranciers hoogwaardige en kwalitatief goede producten.

‘Guapa by BQ.nl’ zal nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het niet nakomen door zijn leveranciers van zijn verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van de garantie, o.a. ingeval van faillissement van de leverancier. De maximale garantie op schoenen is 3 maanden na ontvangst van een bestelling. Kleding word na beoordeling van Guapa by BQ maximaal 6 maanden garantie op verleend.

‘Guapa by BQ.nl’ is alleen aansprakelijk als er duidelijke nalatigheid en slordigheid, in afhandeling van zijn klanten, kan worden verwezen.

‘ Guapa by BQ.nl’ geeft u de gelegenheid het bestelde artikel retour te zenden als u niet tevreden over de maat of kwaliteit van het desbetreffende artikel. U hebt hiervoor 14 kalenderdagen de tijd na ontvangst, het artikel moet dan wel aan de volgende eisen voldoen:

  • artikel niet gedragen of gebruikt
  • originele kaartjes dienen nog aan het artikel te zitten
  • artikel in de originele verpakking en goed verpakt te worden.

Wilt u een artikel ruilen? Stuur dan eerst een E-mail of brief naar info@GuapabyBQ.nl ter beoordeling van uw wens of klacht. Wij zullen u zo spoedig mogelijk een oplossing aanbieden die de bestelling kan voltooien.

Wanneer u een artikel terug wilt sturen naar ‘Guapa by BQ.nl’ zijn de kosten van transport voor rekening van de verstuurder (u als klant) De kosten bedragen ongeveer vijf euro. Het pakket dient te worden verzonden met PostNL. De verantwoordelijkheid tijdens een retourzending is volledig voor de verzender. Wij zullen alles in het werk te stellen om uw bestelling alsnog naar wens te verwerken.

Het regeltje “niet goed, geld terug” is ook van toepassing bij ‘Guapa by BQ.nl’. Dus bent u niet tevreden, stuur het artikel terug en u ontvangt een oplossing of het aankoop bedrag zo spoedig mogelijk op uw bank of rekeningnummer. Bij een retour brengen wij € 7, – administratiekosten in rekening.

Heeft u een klacht: mail ons of schrijf een brief. vermeld altijd duidelijk in blokletters uw voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en eventueel uw telefoonnummer en ordernummer.

Wij streven ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.